4 sinf ona tili II chorak

4 sinf ona tili II chorak
Test sinovi. 1-variant

1. Chiqish kelishigining qo’shimchasini toping.

a) ni b) ga d) dan e)ning
2. O’rin-payt kelishigining qo’shimchasini toping.
a) da b) dan d) gan e)ni
3.O’qish kitobidan ertaklar o’qidik.
a) chiqish k-k b) o’rin-payt k-k
d) jo’n. k-k e)tushum kel.
4. Darslarni o’z vaqtida bajar.
a) jo’nalish k-k b) o’rin-payt k-k
d) chiqish k-k e)qaratqich k-k
5. Dilnoza mazali ovqat pishiradi. Sifatni toping.
a) mazali b) ovqat
d) pishiradi. e)Dilnoza
6. So’zdagi bo’g’inlarni aniqlang: ona, shaftoli.
a)l,2 b) 2,3 d)l,3 e)2,2
7. Hunarman…, do’s… so’zlarining oxirida qaysi undosh aytilganda tushib qoladi.
a) d b) d,t d) e)t,d
8. Nuqtalar o’rniga kerakii so’zlarni qo’ying. Mayin shamol •••
a) ezdi b) esdi d) egdi e)keldi.
9. Bolalar kitobui seving! Qanday gap?
a)darak gap b) undov gap
d) so’roq gap e)uyushiq gap
10. Uyushiq bo’lak nima?
a) gapdagi bir xil so’roqqa javob bo’lgan so’zlar
b) gapning bosh bo’lagi
d) gapning ikkinchi darajali bo’lagi
e)hamma javob to’g’ri
11. Gaplarni belgilang:
a) Aql bilan
b) Qor, yotmoq, bahor, issiq
d) Anjir — juda foydali meva.
e) Dadam, bilan, biz, ovlash, baliq, qarmoq
12. Qaysi gaplarda imlo xatolarga yo’1 qo’yilgan?
a) Bizning Vatan qanday go’zal va ko’rkam.
b) Boshingga qilich kelsa ham, to’gri gapir.
d) Tikuvchi atlas ko’ylak tikdi.
e) Qishdan keyin qaysi fasl boshlanadi?
13. So’roq gaplarni belgilang.
a) Qanday yaxshi, shirin mevalar
b) Qor nega oppoq
d) Eh, yoz qanday ajoyib fasl
e) Kitobdan yaxshi do’st yo’q
14. Tinish belgisi noto’gri qo’yilgan gaplarni belgilang:
a) Akamning tug’ilgan kuni edi.
b) Qushlar qurt-qumursqalarni yeydilar.
d) Xalqimiz halol mehnat bilan yashaydi!
e) Yashasin dunyoda tinchlik!
15. Uyushiq bo’lakli gaplarni belgilang:
a) Unumli mehnat keltirar davlat.
b) Men, Sanjar va Sardor ovga chiqmoqchi edik.
d) Odamning yuzi oftobdan issiq.
e) Tikuvchi ko’ylaklarni tikdi.
16. Kesim uyushib kelgan gaplar yozing.
17. So’z turkumlarini yozing.
18. Undalma bor gap yozing.
19. Nutq — bu nima?
20. Matn — bu nima?

4-SINF ONA TILI JAVOBLAR:
1 D
2 A
3 A
4 B
5 A
6 B
7 B
8 B
9 B
10 A
11 D
12 A
13 B
14 D
15 B

4- sinf ona tili II chorak

Test sinovi. 2-variant

1. Gapning bosh bo’laklarini belgilang:
a) ot b) ega
d sifat e)kesim
2. Berilgan gapdagi bosh bo’laklarni aniqlang.
Bolalar bog’da pishib yetilgan mevalarni termoqdalar.
a) bolalar termoqdalar b) pishib yetilgan mevalarni
d) bog’da e)bolalar mevalarni
3. Kelishiklardan qaysi birining so’roqlari to’g’ri emas?
a) qaratqich — kimning? nimaning? qayerning?
b) tushum — kimga? nimaga? qayerga?
d) jo’nalish — kitnga? nitnaga? gayerga?
e) o’rin-payt — kimda? nimada? qayerda?
4. Tushum kelishigida qo’llangan otlarni toping:
a) Lolaning singlisi b) Botirga xat
d) she’r aytmoq e) onalarni sevish
5. Chiqish ketishigida qo’llangan otlami belgilang:
a) televizorda ko’rmoq b) o’qituvchidan o’rganmoq
d) chiroyli gullar e) tashqariga chiqmoq .
6. Qaratqich kelishigida qo’llangan otlarni belgilang:
a) Fotimaning daftari b) dalada ishlamoq
d) asal emoq e) tomga chiqmoq
7. Fe’lga oid so’zlarni toping:
a) zararli b) yodla
d) o’qituvchi e) tuzsiz
8. Berilgan gapda nechta ot borligini aniqlang:
Jamol, Iskandar va Shuhratjon saksovulzorda qo ‘y boqib yurishardL
a) beshta b) uchta d) to’rtta e) oltita
9. Egalik qo’shimchalari qatorini belgilang:
a) -ning, -ni, -ga, -da, -dan
b) -chi, -la, -siz, -li, -zor, -kor, -bon
d) -m, -im, -ng, -ing, -si, -i, -miz, -imiz, -ngiz, -ingiz e)chi,la,kor,dosh,li,siz,xon.
10. II shaxsga tegishli otlarni belgilang:
a) shanba b) mehringiz d) baxtimga e) murabbo
11. III shaxsga tegishli otlarni aniqlang:
a) o’tloq b) qizlar d) tarjima e) yurti
12. I shaxs ko’plikdagi otlarni toping:
a) vazifamiz b) sichqon d) darslari e) bog’im
13. Nuqtalar o’rniga egalik qo’shimchalaridan mosini qo’ying: Sinf…da alochi o’quvchilar ko’p. Sayrayotgan qushcha bogf…da yashaydi. Uy… juda katta va chiroyli.
a) –ingiz b) -im d) –imiz e)-ng
14. Birlikdagi otlarni belgilang:
a) beshta b) o’yinchoqlar d) dala e) bilimlar
15. Otlar qaysi so’z bo’lagi yordamida boshqa so’zlar bilan bog’lanadi?
a) so’z yasovchi qo’shimcha
b) so’z o’zgartuvchi qo’shimcha
d) o’zak
e)hamma javob to’g’ri.
16.Undalma nima?
17.Uyushiq bo’lakli gap yozing.
18.Kelishiklar nechta?
19.Alifbo nima?
20. Nuqtalar o’rniga kelishik qo’shimchalaridan mosini-qo’ying:
Bir yigit… qirq hunar oz. Qolgan ish… qor yog’ar. Husni.,. emas, hunari… boq.

4-SINF ONA TILI JAVOBLAR:
1 B,E
2 A
3 B
4 E
5 B
6 A
7 B
8 D
9 D
10 B
11 B
12 A
13 D
14 D
15 B

Ona tili 4-sinf I chorak
1-variant

1. O’zbek tilida nechta undosh harf bor ?
A) 6 ta B) 23 ta D) 24 ta E)30 ta
2. Nutq – bu nima ?
A) so’zlar
B) bo’g’inlar
D) Gaplar orqali bildirilgan fikr
E)Tugallangan gap.
3. Matn — bu nima ?
A) Mazmun jihatidan o’zaro bog’langan gaplar.
B) so’zlar
D) gaplar
E)Uyushiq bo’lakli gaplar
4. Gapning bosh bo’laklarini belgilang.
A) ot,son B) ega , kesim D) son , sifat E)ot,ega
5. Bo’g’inlarga ajratib bo’lmaydian so’zlarni belgilang
A) g’isht B) asal D) ona E)bola
6. I shaxs ko’plikdagi otlarni toping.
A) bog’im B) vazifamiz D) barglari E)gul
7. Berilgan gapda nechta ot borligini aniqlang.
Jamol , Iskandar va Shuhratjon saksovulzorda qo’y boqib yurishardi.
A) beshta B) uchta D) to’rtta E)oltita
8. Nuqtalar o’rniga qo’shimchalaridan mosini qo’ying.
Bir yigit… qirq hunar oz.
A) –da B) -ga D) -dan E)-ning
9. Birlikdagi otlarni belgilang
A) dala B) sakradi D) bilimlar E)hovlilar
10. Undalma bor gapni belgilang
A) Bolalar,mehnatni seving.
B) Odobli bola elga manzur
D) Yetti o’lchab, bir kes
E)Hunar tuganmas javohir.
11. Uyushiq bo’lakli gaplarni belgilang.
A) Unumli mehnat,keltirar davlat.
B) Odamning yuzi oftobdan issiq.
D) Sanjar va Sardor ovga chiqmoqchi edik.
E)Bola aziz,odobi undan ham aziz.
12. Gapni belgilang.
A) Aql bilan odob egizak.
B) Qor,yotmoq,baho,issiq
D) O’simlik , yalpiz,xushbo’y
E)Gulladi,o’t,va,daraxt,gul,bilan.
13.Kesim uyushib kelgan gapni toping
A) Biz to’g’rilikni,vijdonlikni.mehnatni sevamiz.
B) Kombayn o’radi,yig’adi,yanchadi.
D) Chumolilar zararli hasharotlarni yeydilar.
E)Nodira,Nargiza aqlli qizlar.
14. Chizmaga mos gapni tanlang : __________,______va _______===== ======.
A) Musicha inidan uchib chiqibdi
B) Bahor keldi,kunlar isidi .
D) Laylak,kakku va turnalar uchib keldilar.
E)Qushlar bizning do’stimiz.
15. “ O’zbekistonda” so’zi qaysi javobdagi sxemaga mos?
A) ∩ ^ ─ B) ∩ ─ D) ∩ ^ E) ^—
16.Undalma nima?
17.O’zbek alifbosida nechta tovush bor?
18.So’z o’zgartiruvchi qo’shimchalarni yozing.
19.So’z yasovchi qo’shimchalarni yozing.
20.So’z turkumlarini yozing.

4-SINF ONA TILI JAVOBLAR:
1 B
2 D
3 A
4 B
5 A
6 B
7 D
8 B
9 A
10 A
11 D
12 A
13 B
14 D
15 B

Ona tili 4-sinf I chorak
II variant

1. Sifatning so’roqlarini aniqlang
A) qancha? Nechanchi ? B) qanday? qanaqa?
D) nima qildi? Kimlar? E)nechta?
2. Fe’lga oid so’zlarni toping.
A) zararli , yodla B) o’qituvchi , beshinchi
D) o’qidi , ishla E)yur,olma
3. Ega uyushib kelgan gapni belgilang.
A) Bugun majlisda o’qituvchilar va ota –onalar qatnashdilar.
B) Biz jismoniy tarbiya darsida yugurdik,o’ynadik.
D) Nodira tez va ravon o’qidi.
E)Gulnora o’ynadi va yugurdi.
4. Ammo bilan bog’langan uyushiq bo’lakli gapni belgilang.
A) Gulzorda oq,qizil,pushti gullar ochilgan
B) Akrom o’qidi,ammo yozmadi.
D) Ko’chada Lolani ko’rdim.
E)Men va Sardor dam oldik.
5. Qaysi qatordagi gaplar bosh va ikkinchi darajali bo’laklardan tuzilgan?
A) Kuz boshlandi.
B) Kuz erta boshlandi
D) Halima xola keldi.
E)Maktab boshlandi.
6. Qaysi qatorda gap berilgan?
A) Ko’m-ko’k dalalar
B) Sarg’aygan barglar
D) Barglar sarg’aygan
E)Boshlangan dars.
7. Quyidagi sxemaga mos gap berilgan qatorni toping. ___________==========
A) Sumkamdan yo’qoldi
B) Daftarim yo’qoldi
D) Sumkadagi daftar
E)Qiziqarli kitob.
8. Dildora so’ziga kesim qo’shib gap tuzilgan qatorni aniqlang
A) Dildora allaladi B) Dildoraning ovozi
D) Mehnatkash Dildora E)Dildora aqlli
9. Qatordagi bo’g’in ko’chirishga ko’ra bo’laklarga bo’linmaydigan so’zlarni belgilang
A) nafas,aniq,rost B) ikki ,o’qing , yozing
D) oson , aniq, ochiq E)olma,ilk,ganj
10. O’zakdosh so’zlar berilgan qatorni belgilang.
A) gulli , chiroyli,ko’ngilli
B) hosildor , unumli, serunum
D) oshpaz , oshni , oshga
E)aqlli,odobli,ishchan
11. Bir xil so’z yasovchi qo’shimcha qatnashgan so’zlar qatorini toping.
A) ishla,ko’zla,so’zla B) ishchan.ishchi,ishsiz
D) oshpaz,o’qituvchi,ishchi E)ovli,ovsiz,ovchi.
12. Joy otlari berilgan qatorni toping.
A) Kaklik,qishloq,Toshkent B) Qo’qon,Toshkent , Xaskovo
D) Samarqand,Xaskovo,ayiq E)Romitan,Buxoro,ovul
13. Ish –harakatni bildirgan so’zlar qatorini belgilang
A) Oyoq , to’qqiz, belgi B) Chopamiz,borganmiz , yozdilar
D) Kitob , o’n besh,fasl E)chiroyli,nafis,jimjimador.
14. Otlar qaysi so’z bo’lagi yordamida boshqa so’zlar bilan bog’lanadi
A) So’z yasovchi qo’shimchalar
B) So’z o’zgartiruvchi qo’shimchalar
D) O’zak
E)Bir-biriga bog’lanmaydi
15.Ko’plikdagi otlarni belgilang.
A) dala,ilmlar B) o’yinchoqlar , bilimlar
D) beshta , sakradi E)ovchilar, ovladi.
16.Uyushiq bo’lak nima?
17.Ot nima?
18.Matn nima?
19.Alifbo nima?
20.Undalmali gap yozing.

4-SINF ONA TILI JAVOBLAR:
1 B
2 D
3 A
4 B
5 A
6 D
7 B
8 A
9 D
10 D
11 A
12 B
13 B
14 B
15 B

4-SINF Ona tili III chorak Test I variant.
1.Ot yasovchi qo’shimchalarni toping.
A)-chi.-kor,-dosh.
B)-la,-li,-siz,-chi
D)-chi,-zor,-dosh,-kor,-k,-q
E)hamma javob to’g’ri.
2.Jo’nalish kelishigi qo’shimchasini olgan otni belgilang.
A)Lolaning o’yinchog’i
B)Onalarni sevish
D)Botirga xat
E)she’r aytmoq
3.Birlikdagi otlarni belgilang.
A)oltita B)Bilimlar
D)sakradi E)Ilm
4.Sifat deb nimaga aytiladi?
A)shaxs va narsaning sanog’ini bildirgan so’zlar
B) shaxs va narsaning nomini bildirgan so’zlar
D) shaxs va narsaning belgisini bildirgan so’zlar
E) shaxs va narsaning harakatini bildirgan so’zlar
5.Sifatlar otga qanday bog’lanadi?
A)qo’shimchalar bilan
B)ohang yordamida
D)so’z yasovchi qo’shimchalar bilan
E)hamma javob to’g’ri.
6.Bo’lishsiz fe’l bor gapni aniqlang.
A)Bolalar qushlarga in yasadilar.
B)Ertalab ko’katlarni qirov bosdi.
D)Men kecha sirkka bormadim.
E)Chumolilar bug’doyni birgalashib tashidilar.
7.Bo’lishli fe’l bor gapni aniqlang.
A)Azamatning dadasi gul olib kelmadi.
B)Anhor bo’yida ko’katlar ko’rinmadi.
D)Yaxshi o’quvchi hech qachon yolg’on gapirmaydi.
E)Qor yog’yapti.
8.To’g’ri odam egri so’zdan or qiladi.Ushbu gapdagi sifatni toping.
A)to’g’ri,egri B)odam,so’z
D)or qiladi E)to’g’ri so’z
9.Ot yasovchi qo’shimchani olgan otlarni toping,
A)sinf,ovchi,qish
B)paxtazor,bo’yoqchi,binokor.
D)qor,ishla,bino
E)Dilnoza,dala,pilla.
10. Sifatning so’roqlarini aniqlang
A) qancha? Nechanchi ? B) qanday? qanaqa?
D) nima qildi? Kimlar? E)nechta?qancha?
11. Chiqish kelishigining qo’shimchasini toping.
a) ni b) ga d) dan e)ning
12. O’rin-payt kelishigining qo’shimchasini toping.
a) da b) dan d) gan e)ni
13. So’roq gaplarni belgilang.
a) Qanday yaxshi, shirin mevalar
b) Qor nega oppoq
d) Eh, yoz qanday ajoyib fasl
e) Kitobdan yaxshi do’st yo’q
14. Uyushiq bo’lak nima?
a) gapdagi bir xil so’roqqa javob bo’lgan so’zlar
b) gapning bosh bo’lagi
d) gapning ikkinchi darajali bo’lagi
e)hamma javob to’g’ri
15. Dilnoza mazali ovqat pishiradi. Sifatni toping.
a) mazali b) ovqat
d) pishiradi. e)Dilnoza
16. Kesim uyushib kelgan gaplar yozing.
17. So’z turkumlarini yozing.
18. Undalma bor gap yozing.
19. Nutq — bu nima?
20. Matn — bu nima?

JAVOBLAR:
1 D
2 D
3 E
4 D
5 B
6 D
7 E
8 A
9 B
10 B
11 D
12 A
13 B
14 A
15 A

4-SINF Ona tili III chorak Test II variant.

1.Sifatlar otga qanday bog’lanadi?
A)qo’shimchalar bilan
B)ohang yordamida
D)so’z yasovchi qo’shimchalar bilan
E)hamma javob to’g’ri.
2.Darslarni o’z vaqtida bajar.
a) jo’nalish k-k b) o’rin-payt k-k
d) chiqish k-k e)qaratqich k-k
3. Uyushiq bo’lakli gaplarni belgilang:
a) Unumli mehnat keltirar davlat.
b) Men, Sanjar va Sardor ovga chiqmoqchi edik.
d) Odamning yuzi oftobdan issiq.
e) Tikuvchi ko’ylaklarni tikdi.
4. Bolalar kitobni seving! Qanday gap?
a)darak gap b) undov gap
d) so’roq gap e)uyushiq gap
5. Gapning bosh bo’laklarini belgilang:
a) ot b) ega
d sifat e)kesim,ega
6. Qaratqich kelishigida qo’llangan otlarni belgilang:
a) Fotimaning daftari b) dalada ishlamoq
d) asal emoq e) tomga chiqmoq
7. Egalik qo’shimchalari qatorini belgilang:
a) -ning, -ni, -ga, -da, -dan
b) -chi, -la, -siz, -li, -zor, -kor, -bon
d) -m, -im, -ng, -ing, -si, -i, -miz, -imiz, -ngiz, -ingiz e)chi,la,kor,dosh,li,siz,xon.
8. Nuqtalar o’rniga kelishik qo’shimchalaridan mosini-qo’ying:
Bir yigit… qirq hunar oz. Qolgan ish… qor yog’ar. Husni.,. emas, hunari… boq.
A)-ga b)-da d)-ning e)-ni
9. Otlar qaysi so’z bo’lagi yordamida boshqa so’zlar bilan bog’lanadi?
a) so’z yasovchi qo’shimcha
b) so’z o’zgartuvchi qo’shimcha
d) o’zak
10..Ot yasovchi qo’shimchalarni toping.
A)-chi.-kor,-dosh.
B)-la,-li,-siz,-chi
D)-chi,-zor,-dosh,-kor,-k,-q
E)hamma javob to’g’ri.
11. Bo’lishli fe’l bor gapni aniqlang.
A)Azamatning dadasi gul olib kelmadi.
B)Anhor bo’yida ko’katlar ko’rinmadi.
D)Yaxshi o’quvchi hech qachon yolg’on gapirmaydi.
E)Qor yog’yapti
12. Sifatlar berilgan qatorni toping.
A)o’yna,kul,yayra
B)olma,anor,behi
D)so’zla,chiroyli
E)yashil,oq,kulrang
13 . Kelishiklardan qaysi birining so’roqlari to’g’ri emas?
a) qaratqich — kimning? nimaning? qayerning?
b) tushum — kimga? nimaga? qayerga?
d) jo’nalish — kitnga? nitnaga? gayerga?
e) o’rin-payt — kimda? nimada? qayerda?
14. I shaxs ko’plikdagi otlarni toping:
a) vazifamiz b) sichqon d) darslari e) bog’im
15. Sifatning so’roqlarini aniqlang
A) qancha? Nechanchi ? B) qanday? qanaqa?
D) nima qildi? Kimlar? E)nechta?qancha?
16.Sifatga ta’rif bering.
17.Undalma nima?
18.Sifatning ma’no turlarini ayting?
19.Sifat yasovchi qo’shimchalarni yozing.
20.Kelishiklarni navbat bilan yozing.

JAVOBLAR:
1 B
2 B
3 B
4 B
5 E
6 A
7 D
8 A
9 B
10 D
11 E
12 E
13 B
14 A
15 B

Ona tili Test sinovi IV chorak I variant.
1.Sifat yasovchi qo’shimchalarni belgilang.
a)-ser,-be,-siz,-li,-chan,-dor,-q
b)-chi,-kor,-dosh,-li
d)-ning,-ni,-ga,-da,-dan
e)-siz,-li,-kor,-dosh
2.Sifatlar necha xil yoziladi?
a)2 b)4 d)3 e)1
3.Son so’z turkumiga ta’rif bering.
a)shaxs va narsaning sanog’ini bildirgan so’zlar
b) shaxs va narsaning nomini bildirgan so’zlar
d) shaxs va narsaning belgisini bildirgan so’zlar
e) shaxs va narsaning harakatini bildirgan so’zlar
4.Sonlar yozuvda qanday ifodalanadi?
a)harfiy ifoda bilan
b)arab raqami bilan
d)rim raqami bilan
e)hamma javob to’g’ri
5.Sonlar otga qanday bog’lanadi?
a)qo’shimchalar bilan
b)ohang yordamida
d)so’z yasovchi qo’shimchalar bilan
e)hamma javob to’g’ri.
6.Son qatnashgan gapni toping.
a)Bir cholning sakkiz o’g’li bor ekan.
b)Men Guliston ko’chasida turaman.
d)Akobir odobli va aqlli bola.
e)Yashnasin ona diyor!
7.Kishilik olmoshlari berilgan qatorni toping.
a)men,sen,u
b)biz,siz
d)ular
e)hamma javob to’g’ri
8.I shaxs olmoshi qatnashgan gapni belgilang.
a)Sen maktabga bordingmi?
b)Men bugun a’lo baholar oldim.
d)Sizlar e’lonni o’qidingizmi?
e)Ular maydonda to’p tepishyapti.
9.Qaysi olmoshlar ko’p shaxsni bildiradi?
a)biz,siz,ular
b)men,biz,siz
d)ular,u
e)sen,siz
10.Kishilik olmoshlari qaysi qo’shimchalar bilan qo’llaniladi?
a)So’z yasovchi
b)kelishik qo’shimchalari
d)ot yasovchi qo’shimchalar bilan
d)sifat yasovchi qo’shimchalar bilan
11.Fe’l so’z turkumiga ta’rif bering.
a)shaxs va narsaning sanog’ini bildirgan so’zlar
b) shaxs va narsaning nomini bildirgan so’zlar
d) shaxs va narsaning belgisini bildirgan so’zlar
e) shaxs va narsaning harakatini bildirgan so’zlar
12.Fe’l zamonlari nechta?
a)3ta b)2ta d)4ta e)fe’l zamoni yo’q.
13.O’tgan zamon fe’li qo’shimchalarini belgilang.
a)-di,-gan
b)-yap,-moqda
d)-di,yap
e)-moqda,-moqchi
14.Fe’l yasovchi qo’shimchalarni toping.
a)-la,-illa,-chi
b)-la,-lan,-sira,-illa,(-ulla)-lash
d)-illa,-xon,-moqda
e)-yap,-moqda,-moqchi
15.Kelasi zamon fe’li qatnashgan gapni toping.
a)Quyosh ertalab nurini sochmoqda.
b)Siz nimalarni orzu qilib yashayapsiz?
d)Men kelajakda shifokor bo’lmoqchi.
e)Bahor keldi,giloslar g’arq pishdi.
16.Hozirgi zamon fe’li qatnashgan gap yozing.
17.Sifat so’z turkumiga ta’rif bering.
18.Fe’l zamonlarini yozing.
19.Fe’l so’z turkumining so’roqlarini yozing.
20.Son so’z turkumining so’roqlarini yozing.

4-SINF ONA TILI JAVOBLAR:
1 A
2 D
3 A
4 E
5 B
6 A
7 E
8 B
9 A
10 B
11 E
12 A
13 A
14 B
15 D

Ona tili Test sinovi IV chorak II variant.
.1. Kishilik olmoshlari berilgan qatorni toping.
a)men,sen,u
b)biz,siz
d)ular
e)hamma javob to’g’ri
2. Fe’l so’z turkumiga ta’rif bering.
a)shaxs va narsaning sanog’ini bildirgan so’zlar
b) shaxs va narsaning nomini bildirgan so’zlar
d) shaxs va narsaning belgisini bildirgan so’zlar
e) shaxs va narsaning harakatini bildirgan so’zlar
3. Qaysi olmoshlar ko’p shaxsni bildiradi?
a)biz,siz,ular
b)men,biz,siz
d)ular,u
e)sen,siz
4. I shaxs olmoshi qatnashgan gapni belgilang.
a)Sen maktabga bordingmi?
b)Men bugun a’lo baholar oldim.
d)Sizlar e’lonni o’qidingizmi?
5. O’tgan zamon fe’li qo’shimchalarini belgilang.
a)-di,-gan
b)-yap,-moqda
d)-di,yap
e)-moqda,-moqchi
6. Kelasi zamon fe’li qatnashgan gapni toping.
a)Quyosh ertalab nurini sochmoqda.
b)Siz nimalarni orzu qilib yashayapsiz?
d)Men kelajakda shifokor bo’lmoqchi.
e)Bahor keldi,giloslar g’arq pishdi.
7. Sonlar otga qanday bog’lanadi?
a)qo’shimchalar bilan
b)ohang yordamida
d)so’z yasovchi qo’shimchalar bilan
e)hamma javob to’g’ri.
8. Son qatnashgan gapni toping.
a)Bir cholning sakkiz o’g’li bor ekan.
b)Men Guliston ko’chasida turaman.
d)Akobir odobli va aqlli bola.
e)Yashnasin ona diyor!
9. Sifat yasovchi qo’shimchalarni belgilang.
a)-ser,-be,-siz,-li,-chan,-dor,-q
b)-chi,-kor,-dosh,-li
d)-ning,-ni,-ga,-da,-dan
e)-siz,-li,-kor,-dosh
10. Son so’z turkumiga ta’rif bering.
a)shaxs va narsaning sanog’ini bildirgan so’zlar
b) shaxs va narsaning nomini bildirgan so’zlar
d) shaxs va narsaning belgisini bildirgan so’zlar
e) shaxs va narsaning harakatini bildirgan so’zlar
11. Sonlar yozuvda qanday ifodalanadi?
a)harfiy ifoda bilan
b)arab raqami bilan
d)rim raqami bilan
e)hamma javob to’g’ri
12. . Uyushiq bo’lak nima?
a) gapdagi bir xil so’roqqa javob bo’lgan so’zlar
b) gapning bosh bo’lagi
d) gapning ikkinchi darajali bo’lagi
e)hamma javob to’g’ri
13. Fe’l zamonlari nechta?
a)3ta b)2ta d)4ta e)fe’l zamoni yo’q.
14. . Dilnoza mazali ovqat pishiradi. Sifatni toping.
a) mazali b) ovqat
d) pishiradi. e)Dilnoza
15. Bo’lishsiz fe’l bor gapni aniqlang.
A)Bolalar qushlarga in yasadilar.
B)Ertalab ko’katlarni qirov bosdi.
D)Men kecha sirkka bormadim.
E)Chumolilar bug’doyni birgalashib tashidilar
16.Hozirgi zamon fe’li qatnashgan gap yozing.
17.Sifat so’z turkumiga ta’rif bering.
18.Fe’l zamonlarini yozing.
19.Fe’l so’z turkumining so’roqlarini yozing.
20.Son so’z turkumining so’roqlarini yozing.
4-SINF ONA TILI JAVOBLAR:
1 E
2 E
3 A
4 B
5 A
6 D
7 B
8 A
9 A
10 A
11 E
12 A
13 A
14 A
15 D

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *